Chưa được phân loại

300 từ vựng tiếng Anh bất động sản thường gặp

300 từ vựng tiếng Anh bất động sản thường gặp Real estate (n) /riːl ɪsteɪt/: Bất động sản Property (n) /ˈprɑːpərti/: Tài sản Land (n) /lænd/: Đất đai Building (n) /ˈbɪldɪŋ/: Toà nhà Construction (n) /kənˈstrʌkʃən/: Xây dựng Developer (n) /dɪˈveləpər/: Nhà phát triển Investor (n) /ɪnˈvestər/: Nhà đầu tư …

Xem thêm...

Chính sách bán hàng là gì?

Chính sách bán hàng là gì? Chính sách bán hàng là các quy định và chiến lược mà một doanh nghiệp áp dụng để quản lý quá trình bán hàng và tương tác với khách hàng. Chính sách bán hàng có thể bao gồm các yếu tố như giá cả, …

Xem thêm...

Ck, vk là gì?

ck vk la gi

Ck, vk là gì? Mỗi ngày chúng ta đều tiếp xúc đều đặn với các trang mạng xã hội khác nhau. Trong đó thịnh hành nhất là hệ thống mạng xã hội Facebook. Qua đó, giới trẻ có thể sáng tạo ra nhiều thứ rất độc đáo, phổ biến trong …

Xem thêm...