300 từ vựng tiếng Anh bất động sản thường gặp

300 từ vựng tiếng Anh bất động sản thường gặp

 1. Real estate (n) /riːl ɪsteɪt/: Bất động sản
 2. Property (n) /ˈprɑːpərti/: Tài sản
 3. Land (n) /lænd/: Đất đai
 4. Building (n) /ˈbɪldɪŋ/: Toà nhà
 5. Construction (n) /kənˈstrʌkʃən/: Xây dựng
 6. Developer (n) /dɪˈveləpər/: Nhà phát triển
 7. Investor (n) /ɪnˈvestər/: Nhà đầu tư
 8. Mortgage (n) /ˈmɔːrɡɪdʒ/: Thế chấp
 9. Rental property (n) /ˈrentl ˈprɑːpərti/: Bất động sản cho thuê
 10. Commercial property (n) /kəˈmɜːrʃl ˈprɑːpərti/: Bất động sản thương mại
 11. Residential property (n) /rɪˈzɪdənʃl ˈprɑːpərti/: Bất động sản dân cư
 12. Apartment (n) /əˈpɑːrtmənt/: Căn hộ
 13. Condominium (n) /ˌkɑːndəˈmɪniəm/: Căn hộ chung cư
 14. House (n) /haʊs/: Nhà cửa
 15. Villa (n) /ˈvɪlə/: Biệt thự
 16. Townhouse (n) /ˈtaʊnhaʊs/: Nhà phố liền kề
 17. Duplex (n) /ˈdjuːpleks/: Nhà hai tầng
 18. Garage (n) /ˈɡærɪdʒ/: Nhà để xe
 19. Yard (n) /jɑːrd/: Sân nhà
 20. Balcony (n) /ˈbælkəni/: Ban công
 21. Lease (n) /liːs/: Hợp đồng thuê
 22. Tenant (n) /ˈtenənt/: Người thuê
 23. Landlord (n) /ˈlændlɔːrd/: Chủ nhà
 24. Rent (n) /rent/: Tiền thuê
 25. Property management (n) /ˈprɑːpərti ˈmænɪdʒmənt/: Quản lý tài sản
 26. Appraisal (n) /əˈpreɪzl/: Định giá tài sản
 27. Assessment (n) /əˈsesmənt/: Đánh giá tài sản
 28. Broker (n) /ˈbroʊkər/: Môi giới
 29. Commission (n) /kəˈmɪʃən/: Hoa hồng
 30. Listing (n) /ˈlɪstɪŋ/:
 31. Closing costs (n) /ˈkloʊzɪŋ ˌkɔːsts/: Chi phí hoàn tất giao dịch
 32. Title (n) /taɪtl/: Văn bản chứng nhận sở hữu
 33. Deed (n) /diːd/: Văn bản chuyển quyền sở hữu
 34. Escrow (n) /ˈɛskroʊ/: Khoản tiền giữ lại
 35. Foreclosure (n) /fɔːrˈkloʊʒər/: Tịch thu tài sản
 36. Short sale (n) /ʃɔːrt seɪl/: Bán nhanh tài sản
 37. Homeowner association (n) /ˈhoʊmˌoʊnər əsoʊsiˈeɪʃən/: Hội chủ nhà
 38. Zoning (n) /ˈzoʊnɪŋ/: Quy hoạch đất đai
 39. Permits (n) /ˈpɜːrmɪt/: Giấy phép
 40. Property tax (n) /ˈprɑːpərti tæks/: Thuế bất động sản
 41. Market analysis (n) /ˈmɑːrkɪt əˈnæləsɪs/: Phân tích thị trường
 42. Investment property (n) /ɪnˈvɛstmənt ˈprɑːpərti/: Bất động sản đầu tư
 43. Equity (n) /ˈɛkwɪti/: Giá trị sở hữu
 44. Capital (n) /ˈkæpɪtl/: Vốn
 45. ROI (Return on Investment) (n) /rɪˈtɜːrn ɑːn ɪnˈvɛstmənt/: Lợi nhuận đầu tư
 46. Appreciation (n) /əˌpriːʃiˈeɪʃən/: Tăng giá trị
 47. Depreciation (n) /dɪˌpriːʃiˈeɪʃən/: Giảm giá trị
 48. Rental income (n) /ˈrɛntəl ˈɪnkʌm/: Thu nhập từ cho thuê
 49. Cash flow (n) /kæʃ floʊ/: Dòng tiền
 50. Refinancing (n) /riːˈfaɪnənsɪŋ/: Tái cấp vốn
 51. Mortgage broker (n) /ˈmɔːrɡɪdʒ ˈbroʊkər/: Môi giới thế chấp
 52. Home inspection (n) /hoʊm ɪnˈspɛkʃən/: Kiểm tra nhà
 53. Closing date (n) /ˈkloʊzɪŋ deɪt/:
 54. Title insurance (n) /taɪtl ɪnˈʃʊrəns/: Bảo hiểm chứng nhận sở hữu
 55. Home warranty (n) /hoʊm ˈwɔːrənti/: Bảo hành nhà cửa
 56. Equity loan (n) /ˈɛkwɪti loʊn/: Vay vốn bằng giá trị sở hữu
 57. Rent control (n) /rɛnt kənˈtroʊl/: Quản lý giá thuê
 58. Appraised value (n) /əˈpreɪzd ˈvæljuː/: Giá trị được định giá
 59. Assessed value (n) /əˈsɛst ˈvæljuː/: Giá trị được đánh giá
 60. Closing statement (n) /ˈkloʊzɪŋ ˈsteɪtmənt/: Tờ khai hoàn tất giao dịch
 61. Contingency (n) /kənˈtɪndʒənsi/: Điều kiện
 62. Curb appeal (n) /kɜːrb əˈpiːl/: Hấp dẫn bên ngoài
 63. Down payment (n) /daʊn ˈpeɪmənt/: Tiền đặt cọc
 64. Earnest money (n) /ˈɜːrnɪst ˈmʌni/: Tiền đặt cọc
 65. Equity buildup (n) /ˈɛkwɪti ˈbɪldʌp/: Tích lũy giá trị sở hữu
 66. Fixed-rate mortgage (n) /fɪkst reɪt ˈmɔːrɡɪdʒ/: Thế chấp lãi suất cố định
 67. Home equity line of credit (n) /hoʊm ˈɛkwɪti laɪn əv ˈkrɛdɪt/: Dòng vốn thế chấp nhà
 68. Homeowner’s insurance (n) /ˈhoʊmˌoʊnərz ɪnˈʃʊrəns/: Bảo hiểm chủ nhà
 69. Home value (n) /hoʊm ˈvæljuː/: Giá trị nhà cửa
 70. Land survey (n) /lænd ˈsɜːrveɪ/: Khảo sát đất đai
 71. Listing agent (n) /ˈlɪstɪŋ ˈeɪdʒənt/: Đại lý bán nhà
 72. Loan officer (n) /loʊn ˈɔːfɪsər/: Nhân viên ngân hàng thẩm định khoản vay
 73. Loan-to-value ratio (n) /loʊn tuː ˈvæljuː
 74. MLS (Multiple Listing Service) (n) /ˌɛmˌɛlˈɛs/: Hệ thống thông tin bất động sản
 75. Open house (n) /ˈoʊpən haʊs/: Buổi mở cửa xem nhà
 76. Pre-approval (n) /pri əˈpruːvəl/: Xác nhận trước khi vay tiền
 77. Private mortgage insurance (n) /ˈpraɪvət ˈmɔːrɡɪdʒ ɪnˈʃʊrəns/: Bảo hiểm thế chấp tư nhân
 78. Real estate agent (n) /riːl ɪsteɪt ˈeɪdʒənt/: Đại lý bất động sản
 79. Real estate attorney (n) /riːl ɪsteɪt əˈtɜːrni/: Luật sư bất động sản
 80. Refinance rate (n) /ˈriːfɪnæns reɪt/: Tỷ lệ tái cấp vốn
 81. Sale price (n) /seɪl praɪs/: Giá bán
 82. Seller’s agent (n) /ˈsɛlərz ˈeɪdʒənt/: Đại lý bán nhà
 83. Title company (n) /taɪtl ˈkʌmpəni/: Công ty chứng nhận sở hữu
 84. Title search (n) /taɪtl sɜːrtʃ/: Tìm kiếm văn bản chứng nhận sở hữu
 85. Walk-through (n) /wɔːk-θruː/: Kiểm tra tài sản trước khi mua
 86. Amortization (n) /əˌmɔːrtɪˈzeɪʃən/: Phương pháp trả nợ theo thời gian
 87. Assessment roll (n) /əˈsɛsmənt roʊl/: Bản đánh giá tài sản
 88. Balloon mortgage (n) /bəˈluːn ˈmɔːrɡɪdʒ/: Thế chấp đầu tư ngắn hạn
 89. Buyer’s market (n) /ˈbaɪərz ˈmɑːrkɪt/: Thị trường ủng hộ người mua
 90. Closing costs (n) /ˈkloʊzɪŋ ˌkɔːsts/: Chi phí hoàn tất giao dịch
 91. Comparative market analysis (n) /kəmˈpærətɪv ˈmɑːrkɪt əˈnæləsɪs/: Phân tích so sánh thị trường
 92. Conveyance (n) /kənˈveɪəns/: Chuyển quyền sử dụng
 93. Counteroffer (n) /ˈkaʊntərˌɔfər/: Đề nghị phản hồi
 94. Debt-to-income ratio (n) /dɛbt tuː ˈɪnkʌm ˈreɪʃiˌoʊ/: Tỷ lệ nợ và thu nhập
 95. Equity skimming (n) /ˈɛkwɪti ˈskɪmɪŋ/: Rút tiền trái phép từ giá trị sở hữu
 96. Exclusive listing (n) /ɪksˈkluːsɪv ˈlɪstɪŋ/: Điều khoản độc quyền
 97. Fiduciary (n) /fɪˈduʃiˌɛri/: Người đại diện theo quyền uy tín
 98. Fixer-upper (n) /ˈfɪksərˈʌpər/: Nhà cũ cần sửa chữa
 99. Home equity (n) /hoʊm ˈɛkwɪti/: Giá trị sở hữu nhà cửa
 100. Home inspection report (n) /hoʊm ɪnˈspɛkʃən rɪˈpɔːrt/: Báo cáo kiểm tra tài sản
 101. Housing market (n) /ˈhaʊzɪŋ ˈmɑːrkɪt/: Thị trường nhà ở
 102. Land lease (n) /lænd liːs/: Hợp đồng thuê đất
 103. Leasehold estate (n) /liːshoʊld ɪˈsteɪt/: Tài sản thuê đất
 104. Loan origination (n) /loʊn ərɪdʒɪˈneɪʃən/: Sự khởi đầu khoản vay
 105. Loan servicing (n) /loʊn ˈsɜːrvɪsɪŋ/: Dịch vụ quản lý khoản vay
 106. Margin (n) /ˈmɑːrdʒɪn/: Lợi nhuận
 107. Market value (n) /ˈmɑːrkɪt ˈvæljuː/: Giá trị thị trường
 108. Mortgage payment (n) /ˈmɔːrɡɪdʒ ˈpeɪmənt/: Trả tiền thế chấp
 109. Mortgagee (n) /ˌmɔːrˈɡiːdʒi/: Người vay tiền thế chấp
 110. Mortgagor (n) /ˈmɔːrɡɪdʒər/: Người cho vay tiền thế chấp
 111. Multiple offer (n) /ˈmʌltəpl ˈɔfər/: Nhiều lời đề nghị
 112. Negative amortization (n) /ˈnɛɡətɪv əˌmɔːrtɪˈzeɪʃən/: Phương pháp trả nợ tiêu cực
 113. Offer (n) /ˈɔːfər/: Đề nghị mua
 114. Open listing (n) /ˈoʊpən ˈlɪstɪŋ/: Điều khoản mở
 115. Owner financing (n) /ˈoʊnər ˈfaɪnænsɪŋ/: Cho vay của chủ nhà
 116. PITI (Principal, Interest, Taxes, and Insurance) (n) /ˈpɪti/: Tiền gốc, lãi, thuế và bảo hiểm
 117. Prequalification (n) /pri kwɑːləfɪˈkeɪʃən/: Xác nhận trước khi đủ điều kiện
 118. Real estate owned (n) /riːl ɪsteɪt ˈoʊnd/: Tài sản bất động sản sở hữu
 119. Refinancing rate (n) /riːˈfaɪnənsɪŋ reɪt/: Tỷ lệ tái cấp vốn
 120. Seller’s disclosure (n) /ˈsɛlərz dɪsˈkloʊʒər/: Thông tin công bố của người bán
 121. Survey (n) /ˈsɜːrveɪ/: Khảo sát
 122. Title search fee (n) /taɪtl sɜːrtʃ fiː/: Phí tìm kiếm văn bản chứng nhận sở hữu
 123. Underwriting (n) /ˈʌndərˌraɪtɪŋ/: Quá trình thẩm định
 124. Vacancy rate (n) /ˈveɪkənsi reɪt/: Tỷ lệ trống
 125. Variable-rate mortgage (n) /ˈvɛriəbl reɪt ˈmɔːrɡɪdʒ/: Thế chấp lãi suất biến đổi
 126. Walkability (n) /ˌwɔːkəˈbɪlɪti/: Sự dễ dàng đi bộ
 127. Yield (n) /jiːld/: Lợi nhuận
 128. Active listing (n) /ˈæktɪv ˈlɪstɪŋ/: Danh sách hoạt động
 129. Building code (n) /ˈbɪldɪŋ koʊd/: Quy định kiến trúc
 130. Cash-out refinance (n) /kæʃ aʊt riːˈfaɪnəns/: Tái cấp vốn rút tiền
 131. Closing agent (n) /ˈkloʊzɪŋ agent/: Nhân viên hoàn tất giao dịch
 132. Collateral (n) /kəˈlætərəl/: Tài sản thế chấp
 133. Comparative analysis (n) /kəmˈpærətɪv əˈnæləsɪs/: Phân tích so sánh
 134. Contingent offer (n) /kənˈtɪndʒənt ˈɔfər/: Đề nghị với điều kiện
 135. Curb offer (n) /kɜːrb ˈɔfər/: Đề nghị cạnh lề đường
 136. Deed (n) /diːd/: Giấy chứng nhận quyền sở hữu
 137. Default (n) /dɪˈfɔːlt/: Mặc định không trả nợ
 138. Due diligence (n) /ˌduː ˈdɪlɪdʒəns/: Nghiên cứu kỹ lưỡng
 139. Easement (n) /ˈiːzmənt/: Quyền sử dụng tài sản của người khác
 140. Encroachment (n) /ɪnˈkrəʊtʃmənt/: Xâm phạm tài sản của người khác
 141. Escrow (n) /ˈɛskroʊ/: Khoản tiền giữ
 142. Fair market value (n) /fɛr ˈmɑːrkɪt ˈvæljuː/: Giá trị thị trường hợp lý
 143. Fixture (n) /ˈfɪkstʃər/: Tài sản bất động sản gắn liền với đất
 144. Gross rent multiplier (n) /ɡroʊs rɛnt ˈmʌltɪˌplaɪər/: Hệ số nhân giá trị thu nhập bán được
 145. Homeowners’ association (n) /hoʊmˈoʊnərz əˌsoʊsiˈeɪʃən/: Hiệp hội chủ nhà
 146. Improvements (n) /ɪmˈpruːvmənts/: Sửa chữa, cải tiến tài sản bất động sản
 147. Joint tenancy (n) /dʒɔɪnt ˈtɛnənsi/: Sở hữu chung
 148. Lien (n) /liːn/: Quyền thế chấp
 149. Liquidated damages (n) /ˈlɪkwɪdeɪtɪd ˈdæmɪdʒɪz/: Thiệt hại bồi thường
 150. Mortgage broker (n) /ˈmɔːrɡɪdʒ ˈbroʊkər/: Người môi giới khoản vay thế chấp
 151. Net operating income (n) /n
 152. Option agreement (n) /ˈɑːpʃən əˈɡriːmənt/: Hợp đồng quyền chọn
 153. Owner’s policy (n) /ˈoʊnərz ˈpɑːləsi/: Chính sách bảo hiểm của chủ nhà
 154. Points (n) /pɔɪnts/: Phí điểm
 155. Prepayment penalty (n) /priːˈpeɪmənt ˈpɛnəlti/: Tiền phạt trả trước
 156. Principal (n) /ˈpraɪnsəpəl/: Số tiền vay chính
 157. Property management (n) /ˈprɑːpərti ˈmænɪdʒmənt/: Quản lý tài sản bất động sản
 158. Quiet enjoyment (n) /ˈkwaɪət ɛnˈdʒɔɪmənt/: Quyền tận hưởng yên tĩnh
 159. Real estate investment trust (n) /riːl ɪsteɪt ɪnˈvɛstmənt trʌst/: Quỹ đầu tư bất động sản
 160. Real estate owned property (n) /riːl ɪsteɪt ˈoʊnd ˈprɑːpərti/: Tài sản bất động sản sở hữu
 161. Real property (n) /riːl ˈprɑːpərti/: Tài sản bất động sản
 162. Reassessment (n) /riːəˈsɛsmənt/: Đánh giá lại
 163. Refinancing (n) /riːˈfaɪnənsɪŋ/: Tái cấp vốn
 164. Rental agreement (n) /ˈrɛntəl əˈɡriːmənt/: Hợp đồng thuê
 165. Right of first refusal (n) /raɪt əv ˈfɜːrst rɪˈfjuːzəl/: Quyền ưu tiên mua lại
 166. Security deposit (n) /sɪˈkjʊrəti dɪˈpɑːzɪt/: Tiền đặt cọc
 167. Seller financing (n) /ˈsɛlər ˈfaɪnænsɪŋ/: Cho vay của người bán
 168. Sublease (n) /ˈsʌbliːs/: Hợp đồng cho thuê phụ
 169. Title (n) /ˈtaɪtl/: Quyền sở hữu
 170. Title insurance (n) /taɪtl ɪnˈʃʊrəns/: Bảo hiểm quyền sở hữu
 171. Truth in Lending Act (n) /truːθ ɪn ˈlɛndɪŋ ækt/: Đạo luật chân thật trong cho vay
 172. Unencumbered (adj) /ˌʌnɪnˈkʌmbərd/: Không có tai tiếng pháp lý
 173. Up-zoning (n) /ʌp ˈzoʊnɪŋ/: Thay đổi quy hoạch thành cao hơn
 174. Walk-through (n) /ˈwɔːkˌθruː/: Kiểm tra cuối cùng
 175. Warranty deed (n) /ˈwɔːrənti diːd/: Giấy chứng nhận quyền sở hữu có bảo hành
 176. Yield capitalization (n) /jiːld ˌkæpɪtəlaɪˈzeɪʃən/: Tính toán lợi nhuận
 177. Zoning laws (n) /ˈzoʊnɪŋ lɔːz/: Quy định quy hoạch
 178. Assessed value (n) /əˈsɛst ˈvæljuː/: Giá trị định giá
 179. Building envelope (n) /ˈbɪldɪŋ ˈɛnvəˌloʊp/: Vỏ nhà
 180. Conforming loan (n) /kənˈfɔːrmɪŋ loʊn/: Khoản vay đáp ứng các tiêu chuẩn
 181. Encumbrance (n) /ɪnˈkʌmbrəns/: Tài sản thế chấp
 182. Homeowner’s warranty (n) /hoʊmˈoʊnərz ˈwɔːrənti/: Bảo hiểm chủ nhà
 183. Lease (n) /liːs/: Hợp đồng thuê
 184. Loan-to-value ratio (n) /loʊn tuː ˈvæljuː ˈreɪʃiˌoʊ/: Tỷ lệ khoản vay và giá trị tài sản
 185. Market analysis (n) /ˈmɑːrkɪt əˈnæləsɪs/: Phân tích thị trường
 186. Offer price (n) /ˈɔːfər praɪs/: Giá đề nghị
 187. Origination fee (n) /əˌrɪdʒɪˈneɪʃən fiː/: Phí khởi đầu
 188. Property tax (n) /ˈprɑːpərti tæks/: Thuế bất động sản
 189. Rental property (n) /ˈrɛntəl ˈprɑːpərti/: Tài sản bất động sản cho thuê
 190. Secured loan (n) /sɪˈkjʊrd loʊn/: Khoản vay có thế chấp
 191. Seller carry-back (n) /ˈsɛlər ˈkæriˌbæk/: Người bán cho vay trở lại
 192. Tax lien (n) /tæks liːn/: Quyền thế chấp thuế
 193. Underwriter (n) /ˈʌndərˌraɪtər/: Nhà bảo hiểm
 194. Walk-up (n) /ˈwɔːkˌʌp/: Nhà có thang bộ
 195. Adjustable-rate mortgage (n) /əˈdʒʌstəbl reɪt ˈmɔːrɡɪdʒ/: Thế chấp lãi suất điều chỉnh được
 196. Appreciation (n) /əˌpriːʃiˈeɪʃən/: Tăng giá trị
 197. Broker (n) /ˈbroʊkər/: Người môi giới
 198. Closing costs (n) /ˈkloʊzɪŋ kɒsts/: Chi phí hoàn tất giao dịch
 199. Commercial property (n) /kəˈmɜːʃəl ˈprɑːpərti/: Tài sản bất động sản thương mại
 200. Counteroffer (n) /ˈkaʊntərˌɔfər/: Đề nghị đối thủ
 201. Deed of trust (n) /diːd əv trʌst/: Giấy chứng nhận thế chấp
 202. Equity (n) /ˈɛkwɪti/: Vốn chủ sở hữu
 203. Fixed-rate mortgage (n) /fɪkst reɪt ˈmɔːrɡɪdʒ/: Thế chấp lãi suất cố định
 204. Home inspection (n) /hoʊm ɪnˈspɛkʃən/: Kiểm tra tài sản bất động sản
 205. Investment property (n) /ɪnˈvɛstmənt ˈprɑːpərti/: Tài sản bất động sản đầu tư
 206. Lease option (n) /liːs ˈɑːpʃən/: Lựa chọn thuê
 207. Loan application (n) /loʊn ˌæplɪˈkeɪʃən/: Đơn đăng ký vay
 208. Market value (n) /ˈmɑːrkɪt ˈvæljuː/: Giá trị thị trường
 209. Multi-family property (n) /ˈmʌlti ˈfæməli ˈprɑːpərti/: Tài sản bất động sản đa gia đình
 210. Origination (n) /ˌɔːrɪdʒɪˈneɪʃən/: Khởi đầu
 211. Purchase agreement (n) /ˈpɜːrtʃəs əˈɡriːmənt/: Hợp đồng mua bán
 212. Refinance (n) /ˈriːfɪnæns/: Tái cấp vốn
 213. Short sale (n) /ʃɔːrt seɪl/: Bán ngắn
 214. Tenant (n) /ˈtɛnənt/: Người thuê nhà
 215. Underwriting (n) /ˈʌndərˌraɪtɪŋ/: Bảo hiểm
 216. Zoning (n) /ˈzoʊnɪŋ/: Quy hoạch
 217. Appraisal (n) /əˈpreɪzl/: Định giá
 218. Building code (n) /ˈbɪldɪŋ koʊd/: Mã xây dựng
 219. Closing statement (n) /ˈkloʊzɪŋ ˈsteɪtmənt/: Bản tường trình hoàn tất giao dịch
 220. Commission (n) /kəˈmɪʃən/: Hoa hồng
 221. Credit report (n) /ˈkrɛdɪt rɪˈpɔːrt/: Báo cáo tín dụng
 222. Deed restriction (n) /diːd rɪsˈtrɪkʃən/: Hạn chế quyền sở hữu
 223. Equity buildup (n) /ˈɛkwɪti ˈbɪldˌʌp/: Tích lũy vốn chủ sở hữu
 224. For sale by owner (n) /fɔːr ˈseɪl baɪ ˈoʊnər/: Bán nhà chủ tự đăng tin
 225. Home equity loan (n) /hoʊm ˈɛkwɪti loʊn/: Khoản vay vốn chủ sở hữu nhà
 226. Leasehold (n) /ˈliːshoʊld/: Quyền sử dụng đất thuê
 227. Mortgage (n) /ˈmɔːrɡɪdʒ/: Thế chấp
 228. Open house (n) /ˈoʊpən haʊs/: Trưng bày nhà mở cửa
 229. Property disclosure (n) /ˈprɑːpərti dɪsˈkloʊʒər/: Thông tin tiết lộ tài sản bất động sản
 230. Real estate agent (n) /riːl ɪsteɪt ˈeɪdʒənt/: Nhân viên môi giới bất động sản
 231. Real estate appraisal (n) /riːl ɪsteɪtəˈpreɪzl/: Định giá bất động sản
 232. Real estate broker (n) /riːl ɪsteɪt ˈbroʊkər/: Nhà môi giới bất động sản
 233. Refinance rate (n) /ˈriːfɪnæns reɪt/: Lãi suất tái cấp vốn
 234. Rental income (n) /ˈrɛntəl ˈɪnkʌm/: Thu nhập cho thuê
 235. Seller disclosure (n) /ˈsɛlər dɪsˈkloʊʒər/: Thông tin tiết lộ của người bán
 236. Title search (n) /ˈtaɪtl sɜːrtʃ/: Tìm kiếm quyền sở hữu
 237. Appraiser (n) /əˈpreɪzər/: Nhà định giá
 238. Buyer’s agent (n) /ˈbaɪərz ˈeɪdʒənt/: Nhân viên môi giới của người mua
 239. Closing date (n) /ˈkloʊzɪŋ deɪt/: Ngày hoàn tất giao dịch
 240. Down payment (n) /ˈdaʊn ˈpeɪmənt/: Tiền đặt cọc
 241. Foreclosure (n) /fɔːrˈkloʊʒər/: Tịch thu tài sản bất động sản
 242. Homeowner (n) /hoʊmˈoʊnər/: Chủ nhà
 243. Lease agreement (n) /liːs əˈɡriːmənt/: Hợp đồng thuê
 244. Mortgage insurance (n) /ˈmɔːrɡɪdʒ ɪnˈʃʊrəns/: Bảo hiểm thế chấp
 245. Offer (n) /ˈɔːfər/: Đề nghị
 246. Principal and interest (n) /ˈpraɪnsəpəl ænd ˈɪntrəst/: Gốc và lãi
 247. Real estate attorney (n) /riːl ɪsteɪt əˈtɜːrni/: Luật sư bất động sản
 248. Real estate investment (n) /riːl ɪsteɪt ɪnˈvɛstmənt/: Đầu tư bất động sản
 249. Security interest (n) /sɪˈkjʊrəti ˈɪntrəst/: Quyền thế chấp
 250. Tenant improvement (n) /ˈtɛnənt ɪmˈpruːvmənt/: Cải tiến cho thuê
 251. Amortization (n) /əˌmɔːrtəˈzeɪʃən/: Trả nợ dần
 252. Closing (n) /ˈkloʊzɪŋ/: Hoàn tất giao dịch
 253. Contingency (n) /kənˈtɪndʒənsi/: Điều kiện phụ thuộc
 254. Equity line of credit (n) /ˈɛkwɪti laɪn əv ˈkrɛdɪt/: Dòng tín dụng vốn chủ sở hữu
 255. Home warranty (n) /hoʊm ˈwɔːrənti/: Bảo hành nhà cửa
 256. Interest rate (n) /ˈɪntrəst reɪt/: Lãi suất
 257. Mortgage payment (n) /ˈmɔːrɡɪdʒ ˈpeɪmənt/: Tiền trả nợ thế chấp
 258. Property tax (n) /ˈprɑːpərti tæks/: Thuế tài sản bất động sản
 259. Real property (n) /riːl ˈprɑːpərti/: Tài sản bất động sản thật
 260. Short-term rental (n) /ʃɔːrt tɜːrm ˈrɛntəl/: Cho thuê ngắn hạn
 261. Assessed value (n) /əˈsɛst ˈvæljuː/: Giá trị định giá
 262. Buyer’s market (n) /ˈbaɪərz ˈmɑːrkɪt/: Thị trường thuận lợi cho người mua
 263. Closing agent (n) /ˈkloʊzɪŋ ˈeɪdʒənt/: Nhân viên hoàn tất giao dịch
 264. Deed (n) /diːd/: Giấy chứng nhận quyền sở hữu
 265. Earnest money (n) /ˈɜːrnɪst ˈmʌni/: Tiền đặt cọc đảm bảo
 266. Home inspection report (n) /hoʊm ɪnˈspɛkʃən ɹɪˈpɔːrt/: Báo cáo kiểm tra nhà cửa
 267. Joint tenancy (n) /dʒɔɪnt ˈtɛnənsi/: Sở hữu chung
 268. Loan origination fee (n) /loʊn ˌɔːrɪdʒɪˈneɪʃən fiː/: Phí khởi đầu khoản vay
 269. Private mortgage insurance (n) /ˈpraɪvət ˈmɔːrɡɪdʒ ɪnˈʃʊrəns/: Bảo hiểm thế chấp riêng tư
 270. Real estate owned (n) /riːl ɪsteɪt əʊnd/: Sở hữu bất động sản
 271. Right of way (n) /raɪt əv weɪ/: Quyền đi qua
 272. Seller’s market (n) /ˈsɛlərz ˈmɑːrkɪt/: Thị trường thuận lợi cho người bán
 273. Title insurance (n) /ˈtaɪtl ɪnˈʃʊrəns/: Bảo hiểm quyền sở hữu
 274. Adjustable-rate mortgage (n) /əˈdʒʌstəbl-reɪt ˈmɔːrɡɪdʒ/: Thế chấp với lãi suất biến đổi
 275. Closing costs (n) /ˈkloʊzɪŋ kɔːsts/: Chi phí hoàn tất giao dịch
 276. Escrow (n) /ˈɛskroʊ/: Tiền đặt cọc tạm thời
 277. Homeowners association (n) /hoʊmˈoʊnərz əsoʊsiˈeɪʃən/: Hiệp hội chủ nhà
 278. Landlord (n) /ˈlændlɔːrd/: Chủ nhà cho thuê
 279. Mortgage broker (n) /ˈmɔːrɡɪdʒ ˈbroʊkər/: Nhà môi giới thế chấp
 280. Purchase offer (n) /ˈpɜːrtʃəs ˈɒfər/: Đề nghị mua
 281. Real estate contract (n) /riːl ɪsteɪt ˈkɒntrækt/: Hợp đồng bất động sản
 282. Seller financing (n) /ˈsɛlər ˈfaɪnænsɪŋ/: Tài trợ của người bán
 283. Tax lien (n) /tæks liːn/: Giới hạn quyền sở hữu do nợ thuế
 284. Under contract (n) /ˈʌndər ˈkɒntrækt/: Đang trong hợp đồng
 285. Assumption (n) /əˈsʌmpʃən/: Giả định
 286. Buyer’s market analysis (n) /ˈbaɪərz ˈmɑːrkɪt əˈnæləsɪs/: Phân tích thị trường thuận lợi cho người mua
 287. Closing agent (n) /ˈkloʊzɪŋ ˈeɪdʒənt/: Nhân viên hoàn tất giao dịch
 288. Disclosure statement (n) /dɪsˈkloʊʒ ˈsteɪtmənt/: Bản tường trình tiết lộ
 289. Home equity (n) /hoʊm ˈɛkwɪti/: Vốn chủ sở hữu nhà
 290. Interest-only mortgage (n) /ˈɪntrəst-ˈoʊnli ˈmɔːrɡɪdʒ/: Thế chấp chỉ trả lãi suất
 291. Joint venture (n) /dʒɔɪnt ˈvɛntʃər/: Liên doanh
 292. Loan modification (n) /loʊn ˌmɑːdɪfɪˈkeɪʃən/: Sửa đổi khoản vay
 293. Pre-approval (n) /priː əˈpruːvəl/: Phê duyệt trước
 294. Purchase agreement (n) /ˈpɜːrtʃəs əˈɡriːmənt/: Hợp đồng mua bán
 295. Real estate appraiser (n) /riːl ɪsteɪt əˈpreɪzər/: Nhà định giá bất động sản
 296. Seller carryback (n) /ˈsɛlər ˈkæribæk/: Người bán trả góp
 297. Tax deed (n) /tæks diːd/: Giấy chứng nhận quyền sở hữu do nợ thuế
 298. Underwriting (n) /ˈʌndərˌraɪtɪŋ/: Việc phê chuẩn cho vay
 299. Balloon mortgage (n) /bəˈluːn ˈmɔːrɡɪdʒ/: Thế chấp khối
 300. Buyer’s remorse (n) /ˈbaɪərz rɪˈmɔːrs/: Hối hận sau khi mua

Đây là 300 từ vựng tiếng Anh chuyên ngành bất động sản cơ bản. Hy vọng nó sẽ giúp ích cho bạn trong việc học và sử dụng tiếng Anh trong lĩnh vực này. Nếu bạn muốn mở rộng vốn từ vựng hoặc có bất kỳ câu hỏi nào, hãy liên hệ với tôi.

Một số mẫu câu giao tiếp tiếng Anh bất động sản thường gặp

Dưới đây là một số mẫu câu giao tiếp tiếng Anh bất động sản thường gặp:

 1. Hiện tại tôi đang quan tâm tới một số căn hộ ở khu vực này. Anh/chị có thể cho tôi biết thông tin chi tiết về căn hộ đó không?
 • “I’m currently interested in some apartments in this area. Could you provide me with more details about those apartments?”
 1. Tôi muốn biết giá trị ước tính của căn nhà này. Anh/chị có thể định giá nó giúp tôi được không?
 • “I would like to know the estimated value of this house. Could you appraise it for me?”
 1. Tôi muốn đặt lịch xem nhà vào cuối tuần này. Anh/chị có thể sắp xếp được không?
 • “I’d like to schedule a house viewing for this weekend. Would you be able to arrange it?”
 1. Tôi đã đọc qua hợp đồng mua bán nhà này và tôi cần một số thông tin bổ sung trước khi ký kết. Anh/chị có thể giải đáp giúp tôi được không?
 • “I’ve gone through the contract for this house purchase and I need some additional information before signing. Could you please clarify them for me?”
 1. Tôi cần tìm một ngân hàng để vay vốn mua nhà. Anh/chị có thể giới thiệu cho tôi một số ngân hàng tin cậy không?
 • “I need to find a bank to finance my home purchase. Could you recommend me some reliable banks?”
 1. Tôi đã chuẩn bị sẵn tiền đặt cọc. Anh/chị có thể cho tôi biết phương thức thanh toán và mức tiền đặt cọc được yêu cầu không?
 • “I’m ready to make a down payment. Could you tell me the payment method and the required amount?”
 1. Tôi đang muốn bán căn nhà của mình và cần một nhà môi giới. Anh/chị có thể giúp tôi tìm được một nhà môi giới tin cậy không?
 • “I’m looking to sell my house and I need a real estate broker. Could you help me find a reliable one?”
 1. Tôi đã xem qua những căn hộ khác và tôi muốn so sánh giá cả. Anh/chị có thể cho tôi biết giá cả so với thị trường hiện tại không?
 • “I’ve looked at other apartments and I want to compare prices. Could you tell me how the prices compare to the current market?”
 1. Tôi đang muốn mua một căn nhà, nhưng tôi cần được tư vấn về các khu vực khác nhau. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu thêm về các khu vực khác nhau không?
 • “I’m interested in buying a house, but I need advice on different areas. Could you help me learn more about different neighborhoods?”
 1. Tôi muốn đặt một câu hỏi về chi tiết trong hợp đồng. Anh/chị có thể giúp tôi giải đáp được không?
 • “I have a question about a detail in the contract. Could you help me clarify it?”
 1. Tôi muốn biết nếu tôi muốn đặt giá cho một căn nhà, tôi nên đưa ra mức giá nào là hợp lý. Anh/chị có thể giúp tôi đưa ra một số gợi ý không?
 • “I want to know what a reasonable offer would be if I want to make an offer on a house. Could you provide me with some suggestions?”
 1. Tôi đang muốn bán một căn nhà của mình. Anh/chị có thể giúp tôi định giá và xác định giá bán không?
 • “I’m looking to sell my house. Could you help me appraise and determine the selling price?”
 1. Tôi muốn tìm một căn hộ cho thuê trong thời gian ngắn. Anh/chị có thể giúp tôi tìm được căn hộ phù hợp không?
 • “I’m looking for a short-term rental apartment. Could you help me find a suitable one?”
 1. Tôi muốn mua một căn nhà, nhưng tôi muốn biết thêm về các chi phí phát sinh sau khi mua. Anh/chị có thể giúp tôi giải đáp được không?
 • “I’m interested in buying a house, but I want to know more about the additional costs after purchasing. Could you help me clarify?”
 1. Tôi đã xem qua một số căn nhà và tôi muốn đặt lịch xem lại một số căn nhà khác. Anh/chị có thể giúp tôi sắp xếp lịch hẹn được không?
 • “I’ve looked at some houses and I want to schedule another viewing for some other houses. Could you help me arrange an appointment?”
 1. Tôi muốn biết thêm về chính sách cho vay của các ngân hàng. Anh/chị có thể giúp tôi tìm hiểu được không?
 • “I want to know more about the loan policies of banks. Could you help me understand them?”
 1. Tôi đã đọc qua một số báo cáo thị trường và tôi muốn biết thêm về tình hình thị trường hiện nay. Anh/chị có thể cung cấp cho tôi thông tin về thị trường được không?
 • “I’ve read some market reports and I want to know more about the current market situation. Could you provide me with information about the market?”
 1. Tôi đang cân nhắc giữa việc mua hoặc thuê một căn nhà. Anh/chị có thể giúp tôi so sánh và đưa ra lời khuyên được không?
 • “I’m considering whether to buy or rent a house. Could you help me compare and give advice?”
 1. Tôi đã mua một căn nhà và tôi muốn biết thêm về chính sách bảo hành. Anh/chị có thể giúp tôi giải đáp được không?
 • “I’ve purchased a house and I want to know more about the warranty policy. Could you help me clarify it?”
 1. Tôi đang muốn bán một căn nhà và tôi muốn biết thêm về chi phí quảng cáo và tiếp thị. Anh/chị có thể giúp tôi giải đáp được không?
 • “I’m looking to sell a house and I want to know more about advertising and marketing costs. Could you help me clarify it?”
5/5 - (1 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm!

ck vk la gi

Ck, vk là gì?

Contents300 từ vựng tiếng Anh bất động sản thường gặpMột số mẫu câu giao tiếp …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *