Văn học

A là gì?

Giải nghĩa cho A là gì? Nghĩa thứ nhất A là Con chữ thứ nhất của bảng chữ cái chữ quổc ngữ; 1) viết nguyên âm “a”; 2) viết nguyên âm “a” ngắn trong au, ay; 3) viết nguyỄn ârrt “e” ngẳn trong ach, anh’, 4) viết yếu tố thứ …

Xem thêm...